Obs! Vores kurerpartnere leverer pakker, men der kan dog opstå mindre forsinkelser på grund af den nuværende COVID-19 Coronavirus-situation.

Vedligeholdelse og reparation

Hvis du vil forlænge levetiden på dit VELUX ovenlysvindue eller blot give det en kærlig hånd, er det her du skal kigge. VELUX tilbyder en lang række produkter, der er meget anvendelige, hvis du vil udskifte et ventilationsfilter, reparere en smårids eller skramme, smøre hængsler, male dit vindue eller give det en skinnende ny lak.

Vedligeholdelsessæt til hvidmalede VELUX ovenlysvinduer (ZZZ 131KB)

Dette servicesæt til hvidmalede VELUX ovenlysvinduer hjælper dig med at forlænge levetiden på dit vindue. Brug rensemidlet til at fjerne snavs som olie og fedt. Bagefter påføres forsegleren så vedligeholdelsestiden forlænges.

Forsegler

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.

Hent sikkerhedsdatablad


Rensemiddel:Advarsel!

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. 

P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P280 - Bær beskyttelse til øjne og ansigt. P305 - VED KONTAKT MED ØJNENE: P351 - Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. P338 - Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337 + P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Hent sikkerhedsdatablad

  • Rensemiddel, forsegler, svamp og brugsvejledning

kr. 281,25

Gør-det-selv-servicesæt til VELUX ovenlysvinduer (ZZZ 220)

Dette servicesæt, der er egnet til både træ- og polyuretanvinduer er et godt gør-det-selv produkt, der kan hjælpe dig med at forlænge levetiden på dit vindue. Vi anbefaler, at du smører hængsler og beslag minimum én gang om året. Denne version kan kun bruges til ovenlysvinduer fra før 2012.

  • Smørefedt
  • Ventilationsfilter (3 m)
  • Skumpakninger til 2-5 ovenlysvinduer (3 m)

kr. 193,75

Smørefedt til beslag og hængsler (ZZZ 148)

Forlæng levetiden på dit VELUX ovenlysvindue! VELUX anbefaler smøring af hængsler og beslag minimum én gang om året.

Velegnet til alle typer VELUX ovenlysvinduer.

  • Smørefedt

kr. 68,75

Lak til reparation af polyuretan vinduer (ZZZ 129KB)

Dette produkt er velegnet til reparation af småridser og skrammer på VELUX ovenlysvinduer i polyuretan – rammen ikke ruden. Hvis dit vindue trænger til en kærlig hånd, er dette det perfekte gør-det-selv produkt.

Kan kun bruges til VELUX ovenlysvinduer i polyuretan.

Advarsel!

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion. H412 - Skadelig for vandlevende organismer. 

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P280 - Brug egnede beskyttelseshandsker. P273 - Undgå udledning til miljøet. P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P333 + P313 - Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Hent sikkerhedsdatablad

  • Hvid polyuretan-lak (220 ml)

kr. 412,50

Reparationssæt til VELUX trævinduer (ZZZ 176KB)

Dette reparationssæt er velegnet til reparationer af småridser og skrammer på VELUX ovenlysvinduer af træ – rammen ikke ruden. Hvis dit vindue trænger til en kærlig hånd, er dette det perfekte gør-det-selv produkt.

Kan kun bruges til VELUX ovenlysvinduer af træ.

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.

Hent sikkerhedsdatablad

  • Klar lak (220 ml), brugsvejledning

kr. 200,00